Algemene Voorwaarden nooby.tech

 

De Algemene Voorwaarden  nooby.tech Webshop (hierna: "de Voorwaarden") regelen de relatie tussen de klant en nooby.tech. Door de website van nooby.tech te gebruiken, een reservering of bestelling te plaatsen via de webshop of de Klantendienst, aanvaardt de klant dat onderstaande Algemene Voorwaarden  nooby.tech Webshop van toepassing zijn.

Indien de klant niet (meer) akkoord gaat met de toepassing van één of meer van de bepalingen vermeld in de Algemene Voorwaarden  nooby.tech, is een verder gebruik van, dan wel reservering of bestelling via de webshop onmogelijk.

Identiteit Verkoper

nooby.tech:       Learning Tools 21C met maatschappelijke zetel te Alsembergsesteenweg 993, 1180 Brussels, BTW - BE0753602502

Klantendienst:  De Klantendienst van nooby.tech is bereikbaar op +32 0471 624 039, per e-mail via hello@nooby.tech, via het contactformulier op de website (www.nooby.tech)

Definities

Klant: De klant is de natuurlijke of rechtspersoon die een profiel door middel van de daarvoor voorziene identificatiemiddelen aanvraagt of gebruikt. De klant is meerderjarig . Een een minderjarige kan in geen geval klant worden of zijn.

Algemene Voorwaarden  nooby.tech Webshop 

1.     Doel van deze Voorwaarden: Met deze voorwaarden wordt beoogd de klant de essentiële informatie te geven over de rechten en verplichtingen bij een reservatie of bestelling via de nooby.tech-webshop of Klantendienst van nooby.tech.

2.      Dienstverlening: nooby.tech en haar Klantendienst bieden de -klant de mogelijkheid buiten een winkelpunt artikelen die deel uitmaken van het assortiment van nooby.tech te reserveren of te bestellen. nooby.tech en haar Klantendienst bieden ook de mogelijkheid tot het verkrijgen van informatie over de artikelen die deel uit maken van het assortiment, als ook informatie te verkrijgen over alle aspecten van (het verloop van) een reservering of bestelling, o.m. over de betaling, levering(smodaliteiten), enz. nooby.tech verbindt zich er ook toe de voordelen en diensten tijdig en in overeenstemming met de voorwaarden die zij daarrond communiceerden, te verlenen.

3.      Het assortiment: Het in de webshop verkrijgbare assortiment is geldig zolang de voorraad strekt en kan op elk moment door nooby.tech worden gewijzigd. Mocht een artikel niet leervaarbaar zijn, verwittigt nooby.tech de klant hiervan binnen een redelijke termijn en stelt, indien mogelijk binnen het assortiment, een alternatief voor. De klant is volledig vrij in zijn beslissing het voorgestelde alternatief al dan niet te aanvaarden.
Afbeeldingen op de website, in catalogus, op folders en ander drukmateriaal zijn illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet bij het te koop aangeboden artikel horen en/of niet in de aangeduide verkoopprijs zijn inbegrepen. Dergelijke zaken blijken evenwel uit de omschrijving door nooby.tech van het te koop aangeboden product. Bij twijfel of mogelijke dubbelzinnige interpretatie, richt de klant zich tot nooby.tech om zich correct te informeren. nooby.tech is niet aansprakelijk voor materiële fouten, kennelijke zet- of drukfouten.

4.      Kopen via de webshop: Om artikelen te kopen via de webshop of de Klantendienst heb je steeds een login nodig. Zodra de klant de reservering of bestelling heeft doorgegeven, krijgt hij/zij een bevestigingsmail met daarin een overzicht van de reservering of bestelling. Deze bevestigingsmail bevat onder meer informatie over de reservering of besteldatum, de betalingsdatum, de leveringsdatum.

5.      Bestellen: Wanneer de klant een artikel bestelt, koopt hij/zij het onmiddellijk. De levering bij een bestelling gebeurt steeds op het door de klant opgegeven (thuis)adres. Bij een bestelling betaalt de klant op het ogenblik dat de bestelling wordt geplaatst of geeft aan zijn betalingsverplichting te vervullen per overschrijving.

6.      Weigering van bestelling: nooby.tech behoudt het recht voor reserveringen of bestellingen te weigeren in volgende gevallen: (i) bij een ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant; (ii) bij de vaststelling van een abnormale hoeveelheid aan gereserveerde of bestelde artikelen; (iii) bij de uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel; (iv) bij de vaststelling van een ongeldig aanbod door nooby.tech; (v) bij overmacht.

7.      Leveringswijze en – termijn: De wijze van levering wordt in de productinformatie bij het artikel en in de bevestigingsmail aangeduid. nooby.tech doet het mogelijke om bestelde en gereserveerde producten tijdig te verzamelen volgens de beschikbare voorraden. Indien de leveringsdatum dient te worden gewijzigd, wordt er onmiddellijk contact opgenomen met de klant om een nieuwe datum voor te stellen.
De vermelde leveringsdatum kan evenwel ook afhankelijk zijn van de leveringsdatum opgegeven door de Leverancier. nooby.tech kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een laattijdige levering van één van zijn leveranciers, noch wanneer de niet-nakoming van de leveringstermijn is te wijten aan overmacht of toe te rekenen aan een derde.

8.      Levering op opgegeven adres: De klant kan opteren voor een levering op een opgegeven adres nadat hij/zij de artikelen heeft betaald. nooby.tech levert alleen in België en Nederland. Het pakket wordt verzonden na ontvangst van de betaling. De leveringsdatum wordt  per e-mail aan de klant bevestigd.  
De kosten voor een levering op een opgegeven adres bedraagen € 9 per bestelling. Bestellingen worden gratis geleverd bij een aankoopbedrag vanaf € 200. Op zondag of feestdagen is bezorging niet mogelijk. Deze bezorgkosten zijn te allen tijde van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

9.      Prijzen: De prijzen zijn steeds uitgedrukt in euro, inclusief btw en andere wettelijk verplichte bijdrages. Andere bijkomende kosten voor levering, bestelling, eventueel verplicht, worden altijd duidelijk aangegeven. In het geval van een bestelling wordt de prijs bepaald op het moment dat de bestelling is gemaakt en betaald door de klant.

10.  Betaling: De betaling kan worden voldaan online of met een bankoverschrijving. Raadpleeg  onze website of de Klantendienst de exacte voorwaarden waaronder je deze bonnen, kaarten, cheques of promotiecodes kan inzetten. Artikelen, bonnen, cadeaucheques of geschenkkaarten worden in geen geval terugbetaald, behoudens wanneer dwingende (consumenten)wetgeving daarin voorziet.
Wanneer nooby.tech geen betaling ontvangt na de afrekening, dan wordt een eerste herinneringsbrief gestuurd naar de klant. Een aangetekende brief zal volgen wanneer de betaling uitblijft. Op de totale schuld zal vanaf de eerste ingebrekestelling van rechtswege en zonder bijkomende ingebrekestelling een boete verschuldigd zijn van 10% op het niet-betaalde bedrag. Bovendien zal de totale schuld worden verhoogd met een vergoeding van 10% van het onbetaalde bedrag, met een minimum van € 25,00 per afrekening en dit als forfaitaire schadevergoeding voor andere kosten dan renteverlies en gerechtskosten.

11.  Aanwezigheid herroepingsrecht bij bestelling: Wanneer de klant een artikel via de webshop of Klantendienst bestelde, geniet hij/zij een bedenktermijn van 14 kalenderdagen nadat het artikel geleverd werd. De levering gebeurt op het ogenblik dat het artikel wordt overhandigd aan de klant door de vervoerder bij een levering op een opgegeven (thuis)adres. De termijn van 14 kalenderdagen laat de klant toe het gekochte artikel te beoordelen. De klant kan het gekochte artikel bekijken en inspecteren. Tijdens deze periode dient de klant het gekochte artikel met de nodige zorg te hanteren. De klant mag het goed dan ook slechts in die mate uitpakken voor zover dat noodzakelijk is om het inspectie- en testrecht uit te oefenen. Voor dienstovereenkomsten gekoppeld aan een koopovereenkomst, zoals montage, kan de klant ook zijn herroepingsrecht uitoefenen zelfs indien de diensten reeds ten dele werden uitgevoerd gedurende de herroepingstermijn. Montage die met instemming van de klant start gedurende de bedenktermijn zal evenwel steeds worden aangerekend aan de klant pro rata het reeds uitgevoerde. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, zal de klant nooby.tech op de hoogte brengen van zijn beslissing door middel van een verklaring per e: mail.

12.  Terugbezorgen bij herroeping: De Klant heeft 14 kalenderdagen, vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel, om zijn beslissing om het artikel terug te sturen kenbaar te maken. Na deze kennisgeving heeft de Klant 14 kalenderdagen de tijd om het artikel op zijn kosten terug te sturen.  Wanneer het artikel niet meer verkoopbaar is omdat de Klant zich niet heeft beperkt tot de eenvoudige inspectie ervan, wordt de waardevermindering van het artikel gefactureerd.

13.  Terugbetaling na herroeping:  nooby.tech zal de Klant volledig vergoeden in geval van correcte herroeping, na ontvangst en inspectie van het artikel. De terugbetaling vindt plaats binnen 5 werkdagen na ontvangst van het artikel via dezelfde betaalmethode die de Klant heeft gebruikt. De retourkosten blijven voor rekening van de klant. nooby.tech kan de terugbetaling uitstellen totdat het artikel is teruggevonden of totdat de Klant een bewijs van verzending van het artikel heeft overgelegd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. Modelformulier voor herroeping >>

14.  Afwezigheid herroepingsrecht: Indien de klant de artikelen heeft besteld na het proefprogramma aangeboden door nooby.tech, geniet de klant geen bedenktermijn van 14 kalenderdagen na de levering. Eens de klant in deze gevallen betaald heeft, kan hij/zij niet meer afzien van de aankoop. Als de aankoopbeslissing werd genomen na de proefperiode van het product, waarbij de klant de gelegenheid had om het artikel te inspecteren en vragen te stellen over de kenmerken en functies ervan, de klant heeft hier dus geen herroepingsrecht.
In sommige gevallen is eveneens wettelijk bepaald dat niet in een bedenktermijn moet worden voorzien hoewel de aankoop op afstand of buiten de verkoopruimte plaatsvond. Voor volgende artikelen geldt het herroepingsrecht onder meer niet: (a) Artikelen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggestuurd als de verzegeling is verbroken (b) Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling is verbroken (c) Artikelen die volgens de specificaties van de koper zijn vervaardigd of die duidelijk voor de koper of een specifieke persoon bestemd zijn. Het gaat bijvoorbeeld om een speciaal voor de koper besteld artikel dat niet standaard aanwezig is in het assortiment van nooby.tech; of danig werden gepersonaliseerd bij montage (d) digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd en die met toestemming van de klant reeds werd geleverd/gedownload tijdens de herroepingstermijn met erkenning van het verlies van het herroepingsrecht.

15.  Wettelijke garantie: De klant heeft wettelijk gezien garantie van twee jaar vanaf levering in geval van defecten in overeenstemming. Deze garantie omvat de herstelling of de vervanging van het gebrekkig arikel. Elke klacht wegens gebrek aan overeenstemming moet onmiddellijk aan nooby.tech worden meegedeeld, uiterlijk binnen 2 maanden volgend op de dag waarop het defect in kwestie werd geconstateerd, waarop het recht om een dergelijk rechtsmiddel uit te oefenen vervalt. De klant moet contact opnemen met de klantenservice om overeenstemming te bereiken over de praktische regelingen om het artikel naar nooby.tech te sturen.

16.  Uitsluitingen: De wettelijke of commerciële garantie is niet van toepassing in geval van non-conformiteit als gevolg van een ongeval, een verslechtering van de toestand door nalatigheid, een val of gebruik van het artikel in strijd met het doel en het gebruik waarvoor het is ontworpen. De bedieningsinstructies of instructies voor gebruik, aanpassingen of wijzigingen aan het apparaat, ruw gebruik, verkeerde montage, slecht onderhoud of abnormaal, commercieel, professioneel, foutief of oneigenlijk gebruik in acht nemen. Garantie geldt evenmin voor normale slijtage. Garantie wordt evenmin verleend na tussenkomst door een niet door nooby.tech aangewezen derde. De klant moet voor gebruik steeds zorgvuldig de gebruiksaanwijzing en/of montagehandleiding doornemen.

17.  Website- en appgebruik: De klant is bekend met de beperkingen en de risico's van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee nooby.tech zijn diensten nu en in de toekomst ter beschikking stelt. Ook is de klant bekend met de risico's van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. De klant aanvaardt dat nooby.tech niet aansprakelijk is voor enig schade door het gebruik van hun websites of het internet als gevolg van voormelde risico's.
nooby.tech kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites of apps die via links op hun website beschikbaar zijn. Het loutere feit dat deze links beschikbaar zijn op de website/app van nooby.tech houdt op geen enkel moment enige goedkeuring, aanvaarding of erkenning in van die andere websites/apps. Bovendien is het de eigen verantwoordelijkheid van de klant om te controleren of die websites/apps vrij zijn van virussen en andere programma's of zaken die schadelijk zouden kunnen zijn voor zijn apparatuur.

18.   Geldigheid en wijziging van de Voorwaarden: Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden  nooby.tech Webshop nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De leemte die ontstaat in de Algemene Voorwaarden  nooby.tech Webshop als gevolg van de nietige, ongeldige, niet afdwingbare of onwettige bepaling zal conform de geldende wetgeving worden opgevangen door de toepassing van een geldige bepaling die de oorspronkelijke economische opzet van de Voorwaarden het dichtst benadert.

Het feit dat nooby.tech nalaat de strikte toepassing van één of meerdere van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van de rechten waarover zij beschikt en verhindert niet om later de strikte naleving ervan te eisen.

nooby.tech behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen in voorliggende algemene voorwaarden aan te brengen. Op lopende overeenkomsten, blijven evenwel steeds de algemene voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst. Elke reservering of bestelling na een wijziging van de Algemene Voorwaarden  nooby.tech, houdt een kennisname en aanvaarding in van de nieuwe, op dat ogenblik geldende Algemene Voorwaarden.

19.  Vragen of klachten: De klant kan voor vragen of klachten in eerste instantie altijd bij de Klantendienst terecht. Wanneer de klant niet tevreden is over de voorgestelde oplossing van de Klantendienst, kan hij/zij contact opnemen met de Ombudsman voor de Handel. Dat is een onafhankelijke, onpartijdige instantie, erkend door de FOD Economie, die een kosteloze verzoeningsservice aanbiedt. Via www.ombudsmanvoordehandel.be kan de klant een elektronisch klachtenformulier versturen. Dit formulier kan ook worden gedownload en per e-mail naar info@ombudsmanvoordehandel.be of per post naar Ombudsman voor de Handel, Edmond Van Nieuwenhuyselaan 8, 1160 BRUSSEL worden teruggestuurd. Komt er alsnog geen verzoening, dan zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van België en onderworpen worden aan het Belgische recht.
Woont de klant niet in België, dan kan hij/zij eveneens in eerste instantie bij de Klantendienst terecht. Wanneer de klant daar geen oplossing voor het conflict bereikt, kan hij/zij voor online aankopen ook bij het Europese Online Dispute Resolution Platform (http://ec.europa.eu/odr) terecht in zijn eigen taal.

20.  Privacy en bescherming van persoonsgegevens: Het gebruik van diensten onder deze algemene voorwaarden vereist het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens van de klant. De bescherming van de persoonsgegevens van de klant is uitermate belangrijk voor nooby.tech. nooby.tech maakt er dan ook een punt van om deze zo goed als mogelijk te beschermen en bij het gebruik van deze gegevens altijd de rechten van de klant te waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke regels inzake privacy en bescherming van persoonsgegevens. nooby.tech verwerkt de persoonsgegevens van de klant voor doeleinden en rechtsgronden beschreven in de Privacyverklaring. De Privacyverklaring is online te raadplegen en kan worden opgevraagd via de Klantendienst. Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd aangepast worden.
De klant verbindt zich ertoe de Klantendienst tijdig op de hoogte te brengen van elke wijziging met betrekking tot zijn gebruikelijke e-mailadres, identificatie- en adresgegevens teneinde nooby.tech toe te staan een correcte dienstverlening te bieden.

Versie 23/11/2023